• اطلاعات اولیه استخدامی
  • اطلاعات تماس
  • مشخصات بستگان
  • وضعیت ظاهری و سلامتی
  • مدارک و سوابق تحصیلی
  • سوابق کاری
  • مهارت ها
  • سوایق ایثارگری و جانبازی
  • تست شخصیت
  • تایید نهایی
اطلاعات فردی
انتخاب فایل لطفا انتخاب کنید
انتخاب فایل لطفا انتخاب کنید
با توجه به لزوم کدملی صحیح در ثبت درخواست از صحت آن اطمینان حاصل نمایید
انتخاب فایل لطفا انتخاب کنید
انتخاب فایل لطفا انتخاب کنید
بیمه
انتخاب فایل لطفا انتخاب کنید
خدمت سربازی
انتخاب فایل لطفا انتخاب کنید
نحوه آشنایی و همکاری
انتخاب فایل لطفا انتخاب کنید
اطلاعات آدرس
اطلاعات تماس
با توجه به انجام کلیه اطلاع رسانی ها از طریق تلفن همراه از صحت آن اطمینان حاصل نمایید
شبکه های اجتماعی
باتوجه به انجام اطلاع رسانی ها از طریق تلگرام از صحت آن اطمینان حاصل نمایید
راهنما
مشخصات بستگان
انتخاب فایل فایل انتخاب نشده است
لطفا پس از تکمیل اطلاعات فوق کلید افزودن را انتخاب نمایید
ردیف نام نام خانوادگی جنسیت ملیت نسبت فامیلی نوع تکلف تحصیلات شغل وضعیت سکونت سن گروه خونی توضیحات حذف
مشخصات ظاهری
مشخصات سلامتی
مشخصات تحصیلی
انتخاب فایل فایل انتخاب نشده است
لطفا پس از تکمیل اطلاعات فوق کلید افزودن را انتخاب نمایید
ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نوع مرکز آموزشی وضعیت تحصیل نام مرکزآموزشی تاریخ شروع تاریخ پایان محل تحصیل معدل حذف
مشخصات کاری
لطفا پس از تکمیل اطلاعات فوق کلید افزودن را انتخاب نمایید
ردیف سازمان محل خدمت آخرین پست سازمانی نوع صنعت نوع همکاری علت ترک همکاری تاریخ شروع تاریخ پایان آخرین حقوق دریافتی حذف
سخت افزار
سیستم عامل
شبکه
شبکه های اجتماعی
نرم افزار
وب سایت و پرتال
پایگاه داده
گرافیک
مهارت ها و سوابق آموزشی
انتخاب فایل فایل انتخاب نشده است
لطفا پس از تکمیل اطلاعات فوق کلید افزودن را انتخاب نمایید
ردیف عنوان مهارت سطح دو مهارت سطح سه مهارت سطح چهار مهارت تاریخ کسب مدرک مدرک کسب شده صادر کننده مدرک حذف
سوابق ایثارگری و جانبازی
انتخاب فایل فایل انتخاب نشده است
لطفا پس از تکمیل اطلاعات فوق کلید افزودن را انتخاب نمایید
ردیف نوع ایثارگری درصد جانبازی محل جانبازی/اسارت تاریخ جانبازی/اسارت عضو مجروح محدودیت های جسمی تجهیزات پزشکی حذف
تست شخصیت
سوالات تست شخصیت
تایید نهایی اطلاعات